W związku z zaistniałą wyjątkową sytuacją w szkołach, pragniemy poinformować, że termin nadsyłania prac na Konkurs zostaje przedłużony do 10 maja 2019, do godz. 15.00 (prosimy pamiętać o załączeniu klauzuli RODO).

W związku z powyższymi zmianami, ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej nastąpi w terminie do dnia 17 maja 2019 roku.

„Dialog Piotrowicza z Kantorem o Velazquezie” Lubosław Pirjankow (16 lat), laureat konkursu „Moja Przygoda w muzeum” 2017. Fot. S. Obst

KONKURS „Moja przygoda w muzeum”

„Moja przygoda w muzeum” to konkurs plastyczny organizowany z myślą o dzieciach i młodzieży (od 5 do 18 lat) oraz osobach z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia). Ma swoją długoletnią tradycję – odbywa się w Muzeum Narodowym w Poznaniu od 1979 r., a od 2016 r. objęty jest patronatem Kuratorium Oświaty. Każdej edycji towarzyszy temat, który stanowi inspirację dla artystycznych realizacji uczestników. Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców i opiekunów albo przez nauczycieli i instruktorów ze szkół, domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy związanej z jego tematem i wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów Muzeum. Temat i szczegóły uczestnictwa w konkursie określone są w regulaminie.

Konkurs „Moja przygoda w muzeum” jest imprezą cykliczną i co roku odbywa się pod innym hasłem. 41. edycji towarzyszyć będzie temat:

Gracje-kreacje

Chyba każdy z nas przywiązuje wagę do stroju. Nie raz dręczy nas dylemat – jak się ubrać, by podkreślić swój wdzięk, by nie czuć się skrępowanym, by strój dostosować do sytuacji i – o zgrozo! – by wszystko do siebie pasowało. Niewątpliwie, dobrze się ubrać to duże wyzwanie. A gdyby tak zostać stylistą i pomóc postaciom z galerii sztuki odświeżyć swój image, podążyć za modą, przebrać czy ubrać się? Jak mówią dzieje sztuki, kreacją może być wszystko, nawet strój Adama i Ewy…

Regulamin konkursu "Moja przygoda w muzeum"

- Uczestnicy konkursu powinni poznać zbiory Muzeum i wybrać jedno dzieło (lub zespół dzieł), które posłuży jako inspiracja do stworzenia własnej pracy.
- CEL KONKURSU: kształtowanie u dzieci i młodzieży artystycznych upodobań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pogłębienie wiedzy o zbiorach zarówno Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego różnych oddziałów czy kolekcji, jak i muzeów w miejscu zamieszkania.
- Pokaz prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie odbędzie się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej nastąpi rozdanie nagród.
- WIEK UCZESTNIKÓW: konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz do osób z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia – z terenu Poznania i województwa wielkopolskiego. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych. Prace będą rozpatrywane w różnych kategoriach wiekowych.
- WARUNEK UDZIAŁU: wykonanie jednej lub kilku prac związanych z tematem konkursu i z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z Muzeum.

- TECHNIKA: dowolna (w tym formy przestrzenne i multimedia - grafika komputerowa, film), jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej jako obszar realizacji projektu.
- PRACE:
• na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1.
    PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ!
• formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 × 50 × 50 cm
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maksymalnie do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

Do pracy konieczne jest dołączenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu, podpisanej przez osobę zgłaszającą.

Wzór karty zgłoszenia do konkursu można pobrać klikając na link: Karta zgłoszenia

Brak załączenia do pracy poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i merytoryczną ocenę przedstawionej pracy.


- KRYTERIA OCENIANIA PRAC: prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych
5–6 lat
7–9 lat
10–12 lat
13–15 lat
16–18 lat
• osobną grupę stanowią prace osób z niepełnosprawnością intelektualną (bez podziału na grupy wiekowe)
W grupach wiekowych 13–15 lat i 16–18 lat jury przyznaje maksymalnie pięć równorzędnych nagród i maksymalnie sześć równorzędnych wyróżnień.
Osobną kategorię stanowią prace zakwalifikowane do wystawy (dowolna ilość, według uznania jury)

- TERMINY:
• Prace powinny zostać przesłane na adres Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Termin ich nadsyłania mija 30.04.2019 r.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mnp.art.pl do dnia 10.05.2019 r.
• Wernisaż i rozdanie nagród odbędą się 31.05.2019 r. o godz. 12:30 w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
• Wystawa prac potrwa do 16.06.2019 r.

- Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, gdzie wezmą udział w etapie ogólnopolskim.
- Uwaga! Muzeum nie ma obowiązku zwracania nadesłanych prac, ale istnieje możliwość samodzielnego odebrania niezakwalifikowanych prac w nieprzekraczalnym terminie do 7.06.2019 r. w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
- Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie reprodukcji prac i wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz promocji Muzeum. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
- Konkurs odbywa się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu, co oznacza, że prace nagrodzone i wyróżnione zyskują dodatkową punktację w rekrutacji na dalsze poziomy edukacji.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, tel. 61 85 68 136.